/en/magnetic_shields

...

...

...

aside.......... ................... ................... ................... ................right

Usługi - obróbka CNC

e-mail: Krzysztof Ziarnik
Kierownik Przygotowania Produkcji
tel.: 32 2222671 w.214, kom.: 519161769

Posiadamy nowoczesną wypalarkę plazmową ZINSER 4025.

Pole robocze 12000 x 3000 mm, grubość cięcia do 160 mm.

Dysponujemy giętarkami numerycznymi.

Gięcie elementów do grubości 30 mm, maks. długość 4000 mm

Dysponujemy giętarkami numerycznymi.

Gięcie elementów do grubości 30 mm, maks. długość 4000 mm

Owiercanie detali wykonujemy na wiertarko-gwinciarkach numerycznych.


Dysponujemy różnymi typami frezarek.

Posiadamy także szereg tokarek, m.in. tokarkę do średn. 1500 mm.
Długie kształtowniki tniemy na pile taśmowej.

Spawamy stale, stale nierdzewne, miedź oraz aluminium i jego stopy.

Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych spawaczy, a także inżynierów spawalnictwa - EWE.

Nowa maszyna do zwijania zapewnia precyzję wykonania zamówionych detali.Projektujemy i wykonujemy nawet bardzo złożone konstrukcje spawane.

Przygotowanie pwoierzchni do pokryci antykorozyjnego wykonujemy w komorze śrutowniczej

o wym. 10500 x 6000 x 5000 mm z bramą 4640 x 3850 mm.
Wykonujemy zgrzewanie łukowe kołków wg normy ISO14555
Powłoki antykorozyjne wykonujemy natryskowo lakierami wodorozpuszczalymi

i rozpuszczalnikowymi.

Przy projektowaniu stosujemy najnowsze wersje oprogramowania CAD

SolidWorks ™ oraz PTC Creo ™ (Pro/Engineer ™).

W ramach usprawniania procesu zarządzania naszą firmą, posługujemy się

systemami kontroli czasu pracy ControlSYS.

O nas
Aktualności
Działalność
Jakość
Logistyka
Praca w Weltech
Kontakt
Kadzie dużej mocy
Kadzie trakcyjne
Ekrany pól magnetycznych
Usługi - obróbka CNC
Modelowanie 3D
Klauzula informacyjna RODO
Qui sommes-nous?
Nouvelles
Activités
Qualité
Logistique
Carrière
Contact
Cuves de Puissance
Cuves de Traction
Écrans magnétiques
Services
Modélisation 3D
About
News
Activities
Quality
Logistics
Career
Contact
Power Tanks
Traction Tanks
Magnetic Shields
Services
3D Model SolvingZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOLEKTOR WELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Karola Miarki 36, 41-400 Mysłowice,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz KOLEKTOR WELTECH Sp. z o.o.,
  • banki – w zakresie obsługi płatności,
  • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy. Okres ten może zostać przedłużony do 20 lat od zakończenia umowy – w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
  W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania.
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.In accordance with Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (Official Journal of the EU L 119 of 04-05-2016) please be advised that:

 1. Your personal data Controller is KOLEKTOR WELTECH Sp. z o.o. with its registered office at ul. Karola Miarki 36, 41-400 Mysłowice,
 2. Your personal data will be processed:
  1. To perform a contract - Article 6(1)(b) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter General Data Protection Regulation).
  2. For the redress purposes, Article 6(1)(f) GDPR - the data Controller’s legitimate interest.
  3. For reasons of security and property protection, Article 6(1)(f) GDPR.
 3. The recipients of your personal data will be:
  • only entities authorised to obtain personal data on the basis of legal regulations,
  • entities to which the Company has entrusted the personal data processing,
  • entities providing services for KOLEKTOR WELTECH Sp. z o.o,
  • banks - in terms of payment processing,
  • postal operators and courier companies,
 4. Your data will not be transferred to a third country,
 5. Your personal data will be kept for the entire duration of the contract. This period may be extended to 20 years from the end of the contract in the event of the Controller having to redress or defend itself against a claim.
  Where the processing of personal data was based on consent, until the consent is revoked.
 6. You have the right to access the content of your data and the right to rectify, delete, limit the processing, the right to transfer data, the right to object in case of processing of personal data for marketing purposes.
 7. You have the right to revoke your consent at any time without affecting the lawfulness of processing carried out on the basis of the consent prior to revocation and you have the right to transfer your data,
 8. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority,
 9. Your data will not be processed automatically,
 10. Providing personal data to the extent necessary to conclude an agreement is obligatory. In other cases, it is voluntary.Selon l'art. 13 du Règlement général sur la protection des données personnelles du 27 avril 2016 (Journal des lois UE L 119 du 04.05.2016), je vous informe que:

 1. L'administrateur de Vos données personnelles est KOLEKTOR WELTECH Sp. z o.o. ayant son siège : 36 rue K. Miarki , 41-400 Mysłowice,
 2. Vos données personnelles seront traitées:
  1. Pour l'exécution du contrat – l’art. 6 alinéa 1 lettre b du Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 / CE (ci-après "RGPD").
  2. Aux fins de la poursuite des réclamation - art. 6 alinéa 1 lettre f) RGPD- Intérêt légalement justifié de l'Administrateur.
  3. Pour assurer la sécurité et la protection des biens - art. 6 alinéa 1 lettre f) RGPD
 3. Les destinataires de Vos données personnelles seront:
  • uniquement les entités autorisées à obtenir des données personnelles sur la base de dispositions légales,
  • les entités auxquelles la Société a confié le traitement de données à caractère personnel,
  • les entités fournissant des services à KOLEKTOR WELTECH Sp. z o.o.,
  • les banques - dans le domaine du traitement des paiements,
  • les opérateurs postaux et les entreprises fournissant des services de courrier,
 4. Vos données ne seront pas transférées vers un pays tiers,
 5. Vos données personnelles seront conservées pendant toute la durée du contrat. Cette période peut être étendue à 20 ans à compter de la fin du contrat - en cas de la nécessité de poursuivre des réclamations ou de se défendre contre des réclamations par l'Administrateur. Si la base pour le traitement des données personnelles était le consentement - jusqu'à sa révocation.
 6. Vous avez le droit d'accès à vos données personnelles et le droit de les rectifier, supprimer, limiter le traitement, le droit de transférer des données, le droit de soulever des objections dans le cas de traitement des données personnelles à des fins de marketing.
 7. Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment sans affecter la légalité du traitement, qui a été fait sur la base du consentement avant son retrait et vous avez le droit de transférer des données,
 8. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance,
 9. Vos données ne seront pas seront traitées de manière automatisée,
 10. L’indication des données personnelles dans la mesure nécessaire pour conclure le contrat est obligatoire. Dans d'autres cas - volontaire.Gemäß Art. 13 der EU Datenschutz-Grundverordnung vom 27. April 2016 (Amtsblatt EU L119 vom 04.05.2016) teile ich folgendes mit:

 1. Der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist KOLEKTOR WELTECH Sp.zo.o. mit dem Sitz in Mysłowice K.Miarki 36, 41-400 Mysłowice.
 2. Ihre personenbezogene Daten werden verarbeitet:
  1. zwecks Erfüllung des Vertrags - Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27.April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung),
  2. zwecks Geltendmachung von Ansprüchen - Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f EU-DSGVO-zur Wahrung des rechtsbegründeten Interesses des Verantwortlichen,
  3. zwecks Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes von Gütern - Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f EU-DSGVO.
 3. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind:
  • ausschließlich Verantwortliche, die personenbezogene Daten gemäß Rechtsvorschriften erhalten,
  • Verantwortliche, die die Gesellschaft mit der Datenverarbeitung beauftragt hat,
  • Verantwortliche, die zugunsten von KOLEKTOR WELTECH Sp.z o.o. Dienstleistungen erbringen,
  • Banken - im Bereich des Zahlungsservices,
  • Postanbieter sowie Kurierfirmen,
 4. Ihre personenbezogenen Daten nicht werden an Drittländer übermittelt,
 5. Ihre personenbezogenen Daten werden während der ganzen Vertragszeit verwahrt. Im Fall einer Geltendmachung von Ansprüchen oder Verteidingung vor der Geltendmachung von Ansprüchen vom Verantwortlichen- kann diese Zeit kann bis zu 20 Jahren nach der Beendigung des Vertrags verlängert werden. Im Fall wenn die Grundlage der Verarbeitung von personenbezogenen Daten eine Einwilligung war - bis zu ihrem Widerruf.
 6. Sie haben Recht auf Zugang zu Ihren Daten sowie auf ihre Berichtigung, Löschung, Einschränkung ihrer Verarbeitung, Übertragung von Daten, Erhebung eines Widerspruchs im Fall der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken.
 7. Sie haben Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie haben das Recht auf Datenübertragung,
 8. Sie haben Recht bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen,
 9. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht automatisch verarbeitet.
 10. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist im Bereich, der zum Vertragsabschluss notwendig ist, obligatorisch. In sonstigen Fällen ist die Bereitstellung von personenbezogenen Daten freiwillig.